คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครปฐม

นายประพัฒน์ ริ้วทองชุ่ม

นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมนายสมพล สามทองกล่ำ

รองนายกเทศมนตรี


นายวิชัย ถ้ำเพชร

รองนายกเทศมนตรี


นางสาวบุหรง ขุนณรงค์

รองนายกเทศมนตรีนายชรินทร์ สามทองกล่ำ

เลขานุการนายกฯ


นายสมพันธ์ โชคปมิตต์กุล

ที่ปรึกษานายกฯ


นายธานินทร์ กาญจนพยนต์

ที่ปรึกษานายกฯ


นางสุภา บุทธยักษ์

ปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม