คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครปฐม

(ว่าง)

นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม(ว่าง)

รองนายกเทศมนตรี


(ว่าง)

รองนายกเทศมนตรี


(ว่าง)

รองนายกเทศมนตรี(ว่าง)

เลขานุการนายกฯ


(ว่าง)

ที่ปรึกษานายกฯ


(ว่าง)

ที่ปรึกษานายกฯ


(ว่าง)

ปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม