ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติการบริหารกิจการน้ำประปา