โครงการซ่อมแซมหินคลุกภายในตำบลนครปฐม

เนื้อหาของข่าวกิจกรรม: 

เทศบาลเมืองนครปฐมได้ดำเนินการ จัดทำโครงการซ่อมแซมถนนหนคลุกภายในตำบลนครปฐม ไม่น้อยกว่า 890 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 9 และหมู่ที่ 10   ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  โดยมีผู้รับจ้าง คือ นายไพศาล ศรีประสงค์ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจการจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559

อัพโหลดรูปภาพหน้าแรก: 

อัพโหลดรูปภาพสไลด์: