โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เนื้อหาของข่าวกิจกรรม: 

เทศบาลเมืองนครปฐม ได้จัดทำโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ซอย 2 หมู่ที่ 10  ตำบลนครปฐม  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  โดยมีผู้รับจ้างคือ นายณัฐพร  นิลตะโก และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างแล้วเมื่อวันที่  7  ธันวาคม 2559

อัพโหลดรูปภาพหน้าแรก: 

อัพโหลดรูปภาพสไลด์: