โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักภายในตำบลฝาบ่อพักคสล. จำนวน 24 บ่อ

เนื้อหาของข่าวกิจกรรม: 

เทศบาลเมืองนครปฐม ได้ดำเนินการโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักภายในตำบล ฝาบ่อพัก คสล. จำนวน 24 บ่อ ฝาบ่อพักเหล็ก จำนวน 4 บ่อ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 9 , 10  ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  โดยมีผู้รับจ้าง ปาริฉัตร การค้า  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานแล้วเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์ 2560

อัพโหลดรูปภาพหน้าแรก: 

อัพโหลดรูปภาพสไลด์: