โครงการงาน ปรับปรุงประตูเก็บสารเคมีในโรงผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองนครปฐม จำนวน 1 โครงการ

เนื้อหาของข่าวกิจกรรม: 

เทศบาลเมืองนครปฐมได้มีโครงการงานปรับปรุงประตูเก็บสารเคมีในโรงผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองนครปฐม    หมู่ที่ 6  ตำบลนครปฐม จำนวน 1 โครงการ ได้มีหนังสือส่งงาน ได้มีหนังสือส่งงาน เลขที่รับ 777 /2560  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560  (ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้)  ขอส่งมอบงาน ตามรายละเอียดเป็นเงินทั้งสิ้น 27,900 – บาท  ( สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน )  ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 178 /2560  ลงวันที่ 23 มีนาคม  2560 

อัพโหลดรูปภาพหน้าแรก: 

อัพโหลดรูปภาพสไลด์: