โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล.จำนวน 2 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน 2 ท่อน บริเวณริมคลองชลประทาน 9 ขวา 5 ซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เนื้อหาของข่าวกิจกรรม: 

เทศบาลเมืองนครปฐม ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 2 บ่อ  และวางท่อระบายน้ำคสล. จำนวน  2  ท่อน บริเวณริมคลองชลประทาน 9  ขวา 5  ซ้าย หมู่ที่ 5  ตำบลนครปฐม  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างแล้วเมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2560 

อัพโหลดรูปภาพหน้าแรก: 

อัพโหลดรูปภาพสไลด์: