แบบสำรวจ

ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติการบริหารกิจการน้ำประปา

ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่และทางสาธารณะ

ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ท่านชื่นชอบเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองนครปฐมหรือไม่