ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)

                     ตามที่ เทศบาลเมืองนครปฐมได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ แต่เนื่องจากมีแผนงานกิจกรรมโครงการที่เพิ่มเติมและต้องดำเนินการด่วนเพื่อให้ตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชน นั้น   อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)

ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐมอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

                 ด้วย เทศบาลเมืองนครปฐม ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  เพื่อกำหนดรายละเอียด แผนงาน / โครงการ ในแต่ละปี สำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๓ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศใช้แผนสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ประกาศเทศบาลเมืองนครปฐมอนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓

                     ด้วย เทศบาลเมืองนครปฐม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๓ ข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓  

หน้า