ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)

                     ตามที่ เทศบาลเมืองนครปฐมได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ แต่เนื่องจากมีแผนงานกิจกรรมโครงการที่เพิ่มเติมและต้องดำเนินการด่วนเพื่อให้ตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชน นั้น   อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓)

หน้า