บุคคลากรกองคลัง

นายปกาศิต บัวฉุน

ผู้อำนวยการกองคลังน.ส.เกศแก้ว ลบแย้ม

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


น.ส.จิตติมา จารุเกียรติสกุล

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน


(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้น.ส.เบญจวรรณ ทำกินรวย

จพง.พัสดุ


นายภวิศพล ลิ้มประสาท

จพง.จัดเก็บรายได้


นายจีรวัฒน์ มะศิริ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้น.ส.ฐปนภัสร์ ปักกาโร

ผช.จพง.การเงินและบัญชี


น.ส.อ้อยใจ นาคนุ่ม

ผช.จนท.บันทึกข้อมูล


น.ส.พรศรี วงษ์ทอง

ผช.จนท.บันทึกข้อมูลน.ส.รวีวรรณ จินต์ธนาวัฒน์

ผช.จพง.พัสดุ


น.ส.ชนกนาถ ถ้ำเพชร์

คนงานทั่วไป