บุคลากรสำนักปลัด

นางสุภา บุทธยักษ์

ปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม


น.ส.นุชนาถ มรุธาวานิช

รองปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม


น.ส.ชนิดาภา ปิยนันท์จรัสศรี

หัวหน้าสำนักปลัดนายยุรนันท์ พรมประกูล

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นายพชร เฮ้งเจริญ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการน.ส.ฐิติรัตน์ เกียรติจารุภัค

นักพัฒนาชุมชน


นายสุรศักดิ์ ระพาเพท

นักพัฒนาชุมชน


น.ส.มาลิณี ริ้วทองชุ่ม

บุคลากรนายอภิรัตน์ งามแข

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน


(ว่าง)

นิติกร


นายสมพร เจริญฉาย

เจ้าพนักงานธุรการ(ว่าง)

จนท.ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


น.ส.ธิดารัตน์ เด่นจารุกูล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสมศักดิ์ อยู่รัตน์

พนข.เครื่องจักขนาดเบานายไพโรจน์ บัวแก้ว

พนักงานดับเพลิง


(ว่าง)

พนักงานดับเพลิง


(ว่าง)

ผู้ช่วยธุรการนายพงษ์กานต์ วิเวียงไล

พนักงานขับรถยนต์


นางรุจิวรรณ สายอุทา

นักการภารโรง


(ว่าง)

คนงานทั่วไปนายนิทัศน์ ลิ้มศิริวัฒน์

คนงานทั่วไป