บุคลากรกองการศึกษา

น.ส.พิศมัย เจริญลักษณ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานการศึกษา


(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสตร์
และวัฒนธรรม


(ว่าง)

นักวิชาการศึกษาน.ส.มัทติกา ดีสวัสดิ์

ครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.พรพิมล ตันทเนตนิต

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางโสภา โรจน์เอกจิตต์

ผช.ครูผู้ดูแลเด็กนางทัศนภรณ์ ศรีทอง

ผู้ดูแลเด็ก


น.ส.ริสา สามตรีกัน

คนงานทั่วไป