บุคลากรกองช่าง

น.ส.ยุพเรศ งามพริ้งศรี

ผู้อำนวยการกองช่อง(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง


(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายโยธา(ว่าง)

วิศวกรโยธา


(ว่าง)

จพง.การประปา


นางกันยากร ช้างบุญมี

จนท.บันทึกข้อมูลน.ส.นภัสวรรณ ภูมิถาวร

ผช.จนท.จัดเก็บรายได้


น.ส.ดวงพร ริ้วทองชุ่ม

ผช.จพง.ธุรการ


(ว่าง)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า(ว่าง)

พนักงานผลิตน้ำประปา


นายภานุวัฒน์ ละเจริญ

พนักงานผลิตน้ำประปา


นายศักดา ป้านทอง

พนักงานผลิตน้ำประปา


(ว่าง)

พนักงานผลิตน้ำปะปา