บุคลากรกองสาธารณสุขฯ

น.ส.เยาวนาท ดีนาน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข(ว่าง)

พยาบาลวิชาชีพ


ร.ต.หญิงชนัญญา เปรมกมล

จพง.ส่งเสริมสุขภาพ


(ว่าง)

จนท.สุขาภิบาลน.ส.พรพิวรรณ โสนุช

จพง.ธุรการ


น.ส.ประภาพรรณ ท้วมสม

ผช.จพง.ธุรการ


นายสมทรง สิงห์โต

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายไกรศร มั่นคง

คนงานประจำรถขยะ


(ว่าง)

คนงานประจำรถขยะ


นายสมเจตต์ อยู่รัตน์

คนงานประจำรถขยะ(ว่าง)

คนงานประจำรถขยะ


นายภุชงค์ แซ่ไหล

คนงานประจำรถขยะ


นายจรัญ อุไรรักษ์

คนงานประจำรถขยะ


นายเกรียงศักดิ์ ชุ่มจิตร

คนงานทั่วไป