การจัดพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างลงสู่ตำแหน่งโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุงฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๙

      ตามคำสั่ง เทศบาลเมืองนครปฐม ที่ ๓๓๖/๒๕๕๙ การจัดพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างลงสู่ตำแหน่งโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุงฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยที่ ก.ถ.และ ก.ท. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่งจึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนกำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่   อาศัยความตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๔ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท๐๘๐๙.๒/ว๑๓๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดนครปฐม ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงจัดพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างลงสู่ตำแหน่งโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุงฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๙ เอกสารสามารถดาวน์โหลดได้

อัพโหลดเอกสาร: