กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน


กำนันตำบลนครปฐม

นายสายัณต์ เส็งคานนท์

กำนัน ตำบลนครปฐมนายสุรพิบูลย์ คงทรัพย์พัชร

สารวัตรกำนันตำบลนครปฐม


นายยศพัทร แก้วเขียว

สารวัตรกำนันตำบลนครปฐมหมู่บ้านที่ ๑ บ้านหุบชบา

นายวิสูตร จันทร์ประเสริฐ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๑นายธวัฒน์ชัย อภิโชคธนาศิริ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๑


นายฐิติ เสถียรพานิช

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๑หมู่บ้านที่ ๒ ทุ่งนาสร้าง

นายคณิต โรจน์เอกจิตต์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๒นายกิตติพงศ์ อนันตะคู

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๒


นายศรันย์ จิรธนานุวัฒน์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๒
หมู่บ้านที่ ๓ ปิ่นเกลียว

นายสุรินทร์ ภัสสรพิสุทธิกุล

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๓นายสุชีพ แต้มมาลา

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๓


นายไพทูลย์ ภู่แก้ว

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๓
หมู่บ้านที่ ๔ นาข้าวชุก

นางสำลี ริ้วทองชุ่ม

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๔นางลำพึง ถ้ำเพชร์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๔


นายไชยบัญชา โสนุช

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๔
หมู่บ้านที่ ๕ นาขุม

นายประกอบ โชคอำนวย

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๕นายปัณณวิช สนประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๕


นางสาวยุวดี ประดิษฐ์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๕
หมู่บ้านที่ ๖ ทุ่งเผาเต่า

นายสิงห์ โชคธนกุลทรัพย์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๖นายวสันต์ โชคธนกุลทรัพย์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๖


นายสุรัตน์ สอดแสงอรุณงาม

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๖
หมู่บ้านที่ ๙ ทุ่งน้อย

นายชูชาติ เติมสินสวัสดิ์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๙นางสาวบุหงา ขุนณรงค์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๙


นายวสันชาย เทพาทิพย์วงศ์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๙
หมู่บ้านที่ ๑๐ นาหุบ

นายสายัณต์ เส็งคานนท์

กำนัน ตำบลนครปฐมนางสุนทรี สร้อยโสภณ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๑๐


นางสาวอภสร รัตนอยู่สุข

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ ๑๐