กิจกรรม

กิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสร้าง

งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสร้าง ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนาสร้าง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน
86 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวฐิติพรรณ ธีรภาพสกุลวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

โครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร

เทศบาลเมืองนครปฐมได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยการจัดโครงการมีลักษณะเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการร้านค้า ร้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองนครปฐม ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
– หลักสูตรอบรมผู้ประกอบกิจการ วันที่ 9 สิงหาคม 2566 8.30-16.00 น.
– หลักสูตรอบรมผู้สัมผัสอาหาร วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-14.00 น.

 

เทศบาลเมืองนครปฐมร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตำบลนครปฐม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้อยู่หั

เทศบาลเมืองนครปฐมร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตำบลนครปฐม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้อยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยการรวมพลังสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส(Big Cleaning Day) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ วัดใหม่ปิ่นเกลียว ต.นครปฐม อ.เมือง จ. นครปฐม

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถ่นรักษ์โลก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-14.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนรวมทั้งสิ้น 132 คน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

งานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ แก่ประชานทั่วไปภายใต้ โครงการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครปฐม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนาวาโทกีรติ เทศเจริญ หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพอเพียงตามรอยพ่อ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพและรายได้แก่สตรี และเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองนครปฐม โดยนายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพและรายได้แก่สตรี และเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเทศบาลเมืองนครปฐมได้ดำเนินการกิจกรรม การแปรรูปอาหารเนื้อหมู(หมูฝอย) เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพแก่สตรี และเยาวชน สามารถลดรายจ่าย รวมถึงสร้างรายได้เพื่อลดปัญหาด้านเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัวได้ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองนครปฐม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรม ภายใต้โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” โดย นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดนครปฐม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้บุคลากรในสังกัดเกิดความตระหนักด้านการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพและรายได้แก่สตรี และเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองนครปฐม โดยนายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมศักยภาพและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเทศบาลเมืองนครปฐมได้ดำเนินการกิจกรรม การทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้งเสียบสมุนไพร เพื่อการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน สามารถลดรายจ่ายให้แก่ครอบครัวตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม