กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และปลุกจิตสำนึกด้านสนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และปลุกจิตสำนึกด้านสนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลากรเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลเมืองนครปฐมได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และปลุกจิตสำนึกด้านสนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคคลากรเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน  2565  เวลา 09.00 น.  (ผ่านระบบ Google Meet)  เพื่อเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดหลักหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเทียง และให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ อีกทั้งป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ

กิจกรรมการทำหมันหมาและแมวที่ไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาส โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ Soi Dog

กิจกรรมการทำหมันหมาและแมวที่ไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาส โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ Soi Dog

กิจกรรมส่งมอบทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับรพ.สต.บ้านนาสร้าง

กิจกรรมส่งมอบทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับรพ.สต.บ้านนาสร้าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครปฐม ทำการส่งมอบทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับรพ.สต.บ้านนาสร้าง

พิธีรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย

นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย จากนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกิดความรักชาติและมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษไทย

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต.บ้านนาสร้าง อปพร. อสม. ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.2565 ณ บริเวณแปดแยก หน้าศูนย์ป้อมตำรวจนาสร้าง

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ? 19

เทศบาลเมืองนครปฐม นำโดย นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มพิทักษ์ธรรม ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยมอบให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขตนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ซึ่งของช่วยเหลือประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ปลากระป๋อง ไก่สด ไข่สด น้ำดื่ม เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในการนี้เทศบาลเมืองนครปฐมขอขอบคุณ ท่านพันโทดร.สินธพ แก้วพิจิตร ส.ส.จังหวัดนครปฐม เขต 1 และกลุ่มสันติธรรมที่ให้ความอนุเคราะห์ ไข่สดและน้ำดื่ม อีกทั้งขอขอบคุณบริษัทนิยมฟู้ดส์ จำกัด ร่วมมอบไก่สด ในการแจกจ่ายให้กับประชาชนในครั้งนี้

โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

            เทศบาลเมืองนครปฐมได้จัดประชุมประชาคมตำบล ในวันพฤหัสบดีที่ 10  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนครปฐม เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ตำบลนครปฐม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ากองประจำการ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์

พันโทสาธิต ปัจมาส สัสดีอำเภอเมืองนครปฐม ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุมเทศบาลเมืองนครปฐมในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ากองประจำการ(กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ให้กับผู้ใหญ่บ้านและ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนตำบลนครปฐม รับฟังการประชาสัมพันธ์เพื่อต่อยอดต่อไป

ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี ATK

เทศบาลเมืองนครปฐม นำโดยนายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนครปฐม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร(Covid Free Setting) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ