Month: ธันวาคม 2022

โครงการส่งเสริมคัดเลือกบุคลากรเพื่อเสริมสร้างขวัญและ กำลังใจแก่บุคลากรเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2565

 

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองนครปฐม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคัดเลือกบุคลากรเพื่อเสริมสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่บุคลากรเทศบาลเมืองนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ ยกย่องให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป ผู้กระทำความดีอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปลูกจิตสำนึก ในการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป มีความสามัคคีแก่หมู่คณะและส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ถนนนาสร้าง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑ ตำบลนครปฐม รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลฯกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ม.๕และม.๑

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำดิบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำดิบ

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนนาสร้าง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑ ตำบลนครปฐม รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลฯกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.๕และม.๑