Day: ธันวาคม 2, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำดิบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขุดสระเก็บน้ำดิบ

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนนาสร้าง หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑ ตำบลนครปฐม รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลฯกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.๕และม.๑

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ถนนนาสร้าง หมู่ที่ ๕และหมู่ที่ ๑ ตำบลนครปฐม รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่เทศบาลฯกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อพร้อมบ่อพัก ถ.นาสร้าง ม.๕ และม.๑

การดำเนินกิจกรรมตรวจหาสารเสพติดในหน่วยงาน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2565 เทศบาลเมืองนครปฐม ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม (ศอ.ปส.จ.นฐ.)ได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติด ในข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย