Day: มีนาคม 8, 2023

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง ก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้แอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๐