Month: กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศราคากลาง โครงการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ และค่าแรงติดตั้ง จำนวน 25 ชุด

ประกาศราคากลาง โครงการซื้อกล้องโทรทัศน์ว

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกพร้อมอุปกรณ์ และค่าแรงติดตั้ง จำนวน 25 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อกล้องโทร

ประกาศ เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ประกาศ เรื่อง รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๑ ( ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ธ.ค. พ.ศ.๒๕๖๖)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่๑ ( ต.ค. พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ธ.ค. พ.ศ.๒๕๖๖)