Day: มิถุนายน 6, 2024

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณสามแยกตาเป่า ถึงศาลแป๊ะกง หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06-มิ.ย-67 ประกาศราคากลางสามแยกตาเป่า ถึงศาลแปะกง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบริเวณสามแยกตาเป่า ถึงศาลแป๊ะกง หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06-มิ.ย-67 ประกวดราคาจ้างสามแยกตาเป่า ถึงแยกแป๊ะกง

ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้น บ้านนายพิชัย ริ้วทองชุ่ม ถึงสามแยกตาเป่า หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06-06-67 คำสั่ง วางท่อระบายน้ำ บ้านนายพิชัย ริ้วทองชุ่ม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้น บ้านนายพิชัย ริ้วทองชุ่ม ถึงสามแยกตาเป่า หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06-06-67 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ1

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้น บ้านนายพิชัย ริ้วทองชุ่ม ถึงสามแยกตาเป่า หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06-06-67 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก