ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

029รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนการทุ
สรุปรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2566 ครั้งท